Em Nhi ở An Giang Idol Bunny live Show hàng. Em rất ngon nhưng cũng rất ngu